Algemene voorwaarden

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

 

A-Way Events & Wellness 

gevestigd te ‘s-Gravenhage

nader te noemen A-Way Events

                                                                                                                                                               

1). ALGEMEEN

a) Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van A-Way Events vervallen.

b) Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door A-Way Events schriftelijk is bevestigd.

c) Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te ‘s-Gravenhage, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door A-Way Events aangegeven bankrekening te geschieden. 

d) Afspraken met en toezeggingen van personeel van A-Way Events en door A-Way Events ingeschakelde derden binden A-Way Events niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

e) De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan A-Way Events, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f)  Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.             

g) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door A-Way Events met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan A-Way Events een opdracht tot het organiseren van evenementen, trainingen of anderszins wenst te verstrekken of verstrek, van de door haar georganiseerde evenementen, reizen, dagbestedingen, clinics, workshops, bootcamps, trainingen of aanverwante activiteiten gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor voerenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met A-Way Events voert.

h) Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden A-Way Events slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

i)  Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien A-Way Events schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

j)  Uitgaande E-mails van A-Way Events waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden A-Way Events op geen enkele wijze.

 

2). OFFERTES

a) Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. A-Way Events is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk  of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

b) Indien een opdracht of onderdelen daarvan op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door A-Way Events of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door A-Way Events gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

c) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

d) Alle door A-Way Events opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

e) Indien een opdracht uitblijft, behoudt A-Way Events zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede  de ontwerp‑, teken‑ en calcu­latie­kosten of een gedeelte daarvan in rekening te bren­gen, een en ander slechts dan, wanneer van een diep­gaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

f)  Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties:0; geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.

g) Bij het geven van een opdracht kan in sommige gevallen door opdrachtgever door bemiddeling van A-Way Events een reis- en ongevallenverzekering worden afgesloten. De hieraan verbonden kosten zijn niet in de offerte begrepen.

h) Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zo zal A-Way Events gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van inkoopprijzen, vervoerskosten, brandstofkosten, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor A-Way Events kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever ‑in geval van consu­menten­koop‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan A-Way Events te voldoen.

 

3). OPDRACHTEN

a) Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. A-Way Events is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging of door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan A-Way Events kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.

b) Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten (overeenkomst op afstand) kan opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien, behalve in die gevallen, waarin de activiteit binnen deze periode start, of indien de activiteit een vereist minimum aantal deelnemers heeft om door te gaan. Indien deelname volgens dit artikel niet kan worden geannuleerd, worden (aan)betalingen via Pay Pal, Ideal of anderszins niet geretourneerd.

c) Door het geven van een opdracht verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en de in deze Algemene Voorwaarden aan de deelnemers gestelde vereisten en verplichtingen en verklaart hij alle door of/namens hem aangemelde of nog aan te melden deelnemers op de hoogte te hebben gesteld cq nog op de hoogte te stellen van deze vereisten en verplichtingen.

d) Door het geven van een opdracht verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen en de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen. Tevens verklaart opdrachtgever alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van de deelnemers aan A-Way Events te hebben gemeld en de deelnemers in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichtelf of anderen in gevaar te brengen. Indien opdrachtgever (ook) zelf deelnemer is, verklaart hij de vereiste lichamelijke en geestelijke gezondheid te bezitten om aan de activiteit deel te nemen

e) De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan A-Way Events ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door A-Way Events zijn bevestigd.

f)  Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht voor een maatwerk evenement of activiteit geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige overeengekomen vergoeding voor het evenement of activiteit te voldoen.

g) Bij annulering van een door A-Way Events georganiseerde activiteit of evenement zijn door opdrachtgever naast de verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Annulering dient schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) te geschieden. De datum van ontvangst van de annulering wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

De annuleringskosten bedragen:

75% bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit

50% bij annulering binnen 28 dagen voor aanvang van de activiteit

25% bij annulering binnen 56 dagen voor aanvang van de activiteit.

Indien de werkelijke kosten veroorzaakt door de annulering de annuleringskosten overtreffen, behoudt A-Way Events zich het recht voor de werkelijke kosten in rekening te brengen.

Indien opdrachtgever door bemiddeling van  A-Way Events een groepsannuleringsverzekering heeft gesloten, komt de eventuele uitkering door de verzekeringsmaatschappij in mindering op de verschuldigde annuleringskosten.

h) A-Way Events is te allen tijde gerechtigd een evenement te annuleren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, anders dan de terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten of aanbetalingen.

i)  Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

j) Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden A-Way Events eerst na schriftelijke acceptatie.

k) A-Way Events behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

l) Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van opdrachtgever bezorgd op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico's dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.

m) Indien A-Way Events een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij slechts gehouden ‑desge­vraagd‑ haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.

n) Groepsgrootte; alle prijzen die wij hanteren in de offerte zijn op basis van de aangegeven groepsgrootte. Wilt u uw groepsgrootte aanpassen moet dit minimaal 10 dagen voorafgaand aan het evenement. Let op; prijzen per persoon kunnen veranderen wanneer u de groepsgrootte aanpast. 

 

4). UITVOERING VAN DE OPDRACHT

a) In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is A-Way Events, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van A-Way Events, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken.

b) De dooropdrachtgever te leveren materialen dienen van goede hoedanigheid te zijn, geschikt voor hun bestemming en dienen te voldoen aan de gestelde eisen en daarvoor zijn goedgekeurd.

c) Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie:0; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

d) Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van A-Way Events, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

e) De deelnemers aan een door A-Way Events georganiseerde activiteit zijn gehouden de aanwijzingen  van de begeleiders van A-Way Events of door haar ingeschakelde derden te allen tijde op te volgen.

f)  Diegene, die tijdens de uitvoering van een activiteit namens opdrachtgever optreedt wordt geacht hiervoor door opdrachtgever gemachtigd te zijn.

g) Tenzij uitdrukkelijk anders met A-Way Events is overeengekomen is het deelnemers niet toegestaan om voorafgaand aan of tijdens de activiteiten alcohol te nuttigen.

h) Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en materialen, op de overeengekomen tijd bij A-Way Events wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet‑tijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal A-Way Events daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is A-Way Events gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en materialen dient door opdracht­gever te geschieden.

i)  Indien tijdens de voorbereiding van een evenement blijkt, het niet mogelijk is de benodigde vergunning, ontheffingen e.d. te verkrijgen, zal de overeenkomst worden geannuleerd zonder dat A-Way Events terzake enige vergoeding verschuldigd is, onder gehoudenheid van opdrachtgever de reeds door A-Way Events verrichte werkzaamheden te vergoeden:0; met name zal A-Way Events in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.

h) Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

i)  Voor door derden door bemiddeling van A-Way Events geleverde zaken is A-Way Events nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

j)  Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

 

7). AANSPRAKELIJKHEID

a) A-Way Events draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door A-Way Events te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

b) Indien A-Way Events ten gevolge van schade door dood of letsel van een deelnemer tengevolge van  opzet of grove schuld aansprakelijk mocht zijn, zal deze aansprakelijkheid nimmer hoger zijn dan € 1.000.000,-- en dan nog slechts indien de verzekeraar van A-Way Events deze aansprakelijkheid accepteert. Indien de verzekeraar van A-Way Events de aansprakelijkheid niet accepteert, zal de aansprakelijkheid van A-Way Events uit deze hoofde nimmer hoger zijn dan tot een maximum van het bedrag van de door A-Way Events te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

c) A-Way Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

d) In geen geval aanvaardt A-Way Events aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldigheid of onvoorzichtigheid van de deelnemers dan wel door handelen in strijd met de aanwijzingen van begeleiders van of namens A-Way Events.

e) Opdrachtgever is aansprakelijk voor een ieder die namens hem aan de activiteiten of het evenement deelnemen en is tevens aansprakelijk voor alle schade die hijzelf of deze deelnemers veroorzaken.

f)  Opdrachtgever is gehouden A-Way Events schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen A-Way Events instellen terzake van schade veroorzaakt door de namens opdrachtgever deelnemende personen.

g) A-Way Events is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever of deelnemers. Deelnemers dienen zich desgewenst hiertegen zelf te verzekeren.

h) Opdrachtgever en deelnemers zijn gehouden zowel bij binnenlandse als buitenlandse activiteiten zich voldoende te verzekeren tegen de gevolgen  van ziekte of ongeval. Deelnemers dienen het bewijs van verzekering bij zich te dragen. Bij buitenlandse activiteiten dienen deelnemers eveneens zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering met dekking voor de bewuste landen.

i)  Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

j)  Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan A-Way Events of voor wijziging daarvan, is A-Way Events niet aansprakelijk:0; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

k) Adviezen worden door A-Way Events naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

  

8). EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

a) Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van A-Way Events afkomstige of door A-Way Events gebruikte concepten, formats, programma’s, werkwijzen, cursusmateriaal, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van A-Way Events, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hierin van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan A-Way Events voorbehouden.

b) A-Way Events is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

 

9). BETALING

a) Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van A-Way Events daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. A-Way Events is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

b) Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van A-Way Events om voor speciale acties en kortingaanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.

c) Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag:0; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

d) Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door A-Way Events een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

e) Bij opdrachten beneden de € 150,--, kan door A-Way Events een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

f)  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke A-Way Events moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,‑‑.

g) Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door A-Way Events doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van A-Way Events zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan A-Way Events cederen. Opdrachtgever verleent A-Way Events reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

h) Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft A-Way Events het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door A-Way Events te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien A-Way Events aanleiding ziet zulks te verlangen.

 

10). GESCHILLEN

a) Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

b) Op alle overeenkomsten en transacties van A-Way Events is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c) Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Zoek & boek

Bedrijfsuitjes